Hasta Hakları Koordinatörlüğü
Hasta Hakları Koordinatörü Emine SARI
0 262 - 300 6023
Görev Tanımlaması

İlimizde tüm kamu hastaneleri ileözel hastaneler, tıp merkezleri, üniversite hastanesi, özel ağız ve diş sağlığıpoliklinikleri ile toplum sağlığı merkezlerinde Hasta İletişim Birimlerimizhastalarımızın kolayca ulaşabilecekleri yerlerde kurulmuştur. Sağlıkkuruluşlarında hasta hakkı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız,  öneri, görüş ve teşekkürleriniz için hastailetişim birimlerine başvurabilirsiniz. Sorunlarınız hasta iletişim birimsorumlusu tarafından mümkün olduğunca anında çözümlenmeye çalışılır. Anındaçözülemeyen sorunlar için bıraktığınız dilekçe ise İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçeSağlık Müdürlüklerinde oluşturulmuş Hasta Hakları Kurullarında görüşülerekkarara bağlanır ve sonucundan taraflara bilgi verilir. Başvuru yapmak için: https://hastahaklarisaglik.gov.tr adresine veya sağlık kuruluşlarındakigörevli hasta iletişim birim sorumlularına başvurabilirsiniz. Hasta haklarıihlallerinin önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar sırasında yapılacak tümiş ve işlemlere ilişkin esaslar ve süreçler Hasta Hakları UygulamalarıGenelgesi’nde belirlendiği biçimde uygulanmaktadır. Hiçbir aşamada birimlerinya da kişilerin inisiyatif kullanmasına veya istismarına fırsatverilmemektedir.

 

AMACIMIZ:

*İlimizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlıortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetineuygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hasta ve hastayakınları ile sağlık personelinin sağlık kuruluşlarındaki hasta iletişimbirimlerinin desteği ile eğitilmesidir. Bu amaçla da ilimizde eğitim kurumlarında,emekli evlerinde, toplumsal eğitimin gerçekleştirildiği kurs programlarında vesosyal etkinliklerde mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşılarak topluma yönelikyetişkin eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

 

HEDEFİMİZ:

*Hasta Hakları Koordinatörlüğü olarak hedefimiz Bakanlığımızpolitikası doğrultusunda hasta odaklı-katılımcı sağlık hizmeti sunarakhastalarımızın haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği veonayının alındığı, mahremiyete uyulduğu hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tıbbıtedavi aldığı, güler yüzlü, nazik, şefkatli hizmet alabildiği bir sağlıkhizmeti sunmaktır. * Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlallerine uğrayanveya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlıkhizmetlerine ilişkin beklentileri belirli ölçüde karşılanmış olacaktır. * Tümsağlık kuruluşlarında Hasta İletişim Birimlerinin çalışmaları "SağlıkTesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Genelge" esas alınarakyürütülür. Hasta İletişim Birimleri ve Kurulları hastalarımızın hizmetten dahaetkin yararlanması ve personelimizin daha iyi hizmet ortamında hizmet vermesiiçin sağlık tesisi yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'na sunulmak üzere görüş veöneriler hazırlayarak sunmakta, hastalarımız ve çalışanlarımız için sağlıkortamının daha iyi seviyeye çıkartılması için çalışmaktadır. Hasta HaklarıYönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı HastaHakları Uygulama Genelgesi hükümleri gereğince Hasta İletişim Birimlerinesağlık tesisleri ile ilgili her türlü şikayet ve dileğinizi aşağıdaki iletişimkanalları ve online başvuru formunu kullanarak iletebilirsiniz. Şikayetiniz enkısa süre içinde değerlendirilerek sizlere konu ile ilgili bilgi vermek için telefonlaveya mail yoluyla geri dönülecektir. Değerlendirmeye alınabilmesi içinformların eksiksiz ve usulüne göre doldurulması gerekmektedir. Başvuru formundabaşvuran kişi bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin eksiksiz bulunmasıgerekmekte olup, uygun bir üslupla yazılarak farazi olmayan somut olaylarınbelirtilmesi olayın mahiyetini daha iyi açıklayacaktır. https://hastahakları.saglik.gov.tr  adresinden başvurularınızı yapabilir vebaşvurunuzu takip edebilirsiniz. Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almakiçin başvurduğunuzda;

 

HAKLARINIZ:

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı haklarıkazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır.Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18.yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve VatandaşHakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıylainsan hakları evrensel hale gelmiş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyayınlanmıştır. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşitoldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdandoğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük,başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu iledengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temelinsan haklarından birisidir.

Hizmetten Genel OlarakFaydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıkhizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve BilgiIsteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeyeve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkıvardır. Bilgi, kişinin bizzat kendisine verilir. Anlayamayacak ve zihnimelekeleri yetersiz kişilerin bilgileri ise velisi veya vasisine verilebilir.Hastalar kendilerine veya yakınlarına hastalığıyla ilgili bilgi verilmemesinitalep edebilir. Bu talebini yazılı olarak bildirmek durumundadır. Mevzuatta yeralan ve kanuni haller dışında kişinin kendisinden başka kimseye bilgi verilmez.

Sağlık Kuruluşunu vePersonelini, Seçme ve Değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlıktesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek,vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev veünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almayahakları vardır.

Reddetme, Durdurma veRıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbimüdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmayahakkı vardır. Hastanın rızasının alınamadığı, hayati tehlikesinin bulunduğu vebilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veyafonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde,hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir. Bu dıurumda hastayagerekli müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda mümkünsehastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi, mümkün olmadığı takdirdede tıbbi müdahale sonrasında hastanın yakını veya kanuni temsilcisibilgilendirilecektir.

Rızanın Kapsamı veAranmayacağı Haller;

Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbimüdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılmasıesastır.

Hastanın verdiği rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdiği sürecindevamı olan ve zorunlu sayılabilecek rutin işlemleri de kapsar.

Tıbbi müdahale hasta tarafından verilen rızanın sınırlarıiçerisinde olması gerekir.

Hastaya tıbbi müdahalede bulunurken yapılan işlemingenişletilmesi gereği doğduğunda müdahale genişletilmediği takdirde hastanınbir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yolaçabilecek tıbbi zaruret halinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahalegenişletilebilir.

Güvenlik:

 Sağlık hizmetinigüvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibeleri YerineGetirebilme:

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınantedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere SaygıGösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik,şefkatli bir ortamda, her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış gürültülü verahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkıvardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde vehekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

Müracaat, Şikâyet veDava Hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlübaşvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 

SORUMLULUKLARINIZ:

Son yönetmelikle birlikte hasta haklarının yanında bir de “Hasta sorumluluğu” kavramı ortayaçıkmıştır. Bir yerde hak varsa hemen yanı başında da sorumluluk olduğuunutulmamalıdır. Genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan vebaşvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdirdiye tarif edilebilir. Sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra haklarımızıgözetmek gerekir. Bazen sorumluluklarımızı yerine getirmeyerek bunun sonucundaortaya çıkan durumları da hakkımız olarak görüp çalışanlar ile sorun yaşamamızaneden olabilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddelerhalinde sıralayabiliriz:

 

Hasta sağlık hizmetialırken aşağıdaki kurallara uyar:

  • Başvurduğusağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcıbir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareketeder.
  • Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkünolduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
  • Hekimtarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatıhakkında geri bildirimlerde bulunur.
  • Randevutarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  • İlgilimevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelinhaklarına saygı gösterir.
  • Personelesözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz. 
  • Haklarınınihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim biriminebaşvurur.

HAKLARIN VESORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDE SAĞLIKLI BİR YAŞAM DİLEĞİYLE...

 

Kocaeli Sağlık MüdürlüğüHasta Hakları İl Koordinatörlüğü0 262 300 60 24/23
 
RSS
Adres: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi no: 129, 41040 İzmit/KOCAELİ ( Valilik Kompleksi ) Tel : +90 (262) 300 60 00
kocaeli@saglik.gov.tr
Copyright © 2015 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kurumu. Tüm Hakkı Saklıdır.