Sivil Savunma Birimi
Sivil Savunma Uzmanı Salih BİLGİÇ
Görev Tanımlaması
Kocaeli Sağlık İl Müdürlüğümüzde sivil savunma faaliyetleri genel olarak 1961’den sonra başlamıştır. İl Müdürlüğü kadrosunda sivil savunma uzmanı yer almasına karşın, İl Müdürlüğüne uzman atanması uzun yıllar yapılmamış ve 1990’lı yılların ortalarına kadar bu görev, İl Müdürünün tedviren görevlendirdiği memurlar tarafından yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bölgemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi neticesinde Kocaeli Sağlık İl Müdürlüğünde birçok evrak ya kaybolmuş, ya da takibi yapılamadığından kayıtlarına rastlanmamıştır. Sivil Savunma evrakları da bu mahiyettedir ve arşivlenmesi ve kayıt altına alınması, depremi takip eden 2000’li yıllarda mümkün olabilmiştir.

29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinde, Sivil Savunma Uzmanının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; Sivil Savunma Uzmanları bulundukları Kurum ve Kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:
  1. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
  3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
  4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve   malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
  5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
  6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
  7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
  8. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  10. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
  11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
  12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
  13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
  14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
  15. Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
  16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
  17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
  18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
  19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
 
RSS
Adres: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi no: 129, 41040 İzmit/KOCAELİ ( Valilik Kompleksi ) Tel : +90 (262) 300 60 00
kocaeli@saglik.gov.tr
Copyright © 2015 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kurumu. Tüm Hakkı Saklıdır.